RO-Projects

“RO-Projects”

Poriginal Gallery, Pori, 11.5. - 28.5.2013.

Teostemme sisällöt tutkivat luontoa sekä elinympäristöjä, jotka ihminen on itselleen sinne luonut, henkisesti ja fyysisesti. Itse ihmisen hahmo on töissämme usein läsnä ainoastaan tekojensa jälkien kautta, tai korkeintaan pienenä ja anonyyminä hahmona, omassa osassaan suuressa kokonaisuudessa. Pääosassa on monesti luonto, joka henkilöityy usein yksittäisen puun tai metsän muotoon, kuvastaen elämää itseään ja sen sitkeyttä.

"RO-projects" on ROP-ryhmän ensimmäinen yksityisnäyttely.

Content of our works study the nature and the living environments that man has there created for himself, both nonmaterial and physical. The human character is most often present only through the traces of his actions, or as a small and anonymous figure, as playing his part in the great entirety. The nature is often the key player, as a form of single tree or a forest, mirroring the life and its resiliency.

"RO-projects" is the first solo exhibition by ROP Artist Group.

Teosluettelo / List of Works

  1. Kulku / Passage
  2. Avoin lähde / Open Source
  3. Matkalla / On the Way
  4. Jaettu maa (Talon uni) / The Land Divided (Dream of a House)
  5. Day Breaks, Night Falls (Free Thinkers' Summertrip)

Näyttelykuvia / Exhibition Photos

ROP – Kaupunki ennen ukonilmaa

Tuuli Penttinen-Lampisuo

Poikkitaiteellinen yhteistyö avaa taiteelle loputtomia uusia ilmenemismuotoja. Se pakottaa tekijänsä epävarmuusalueilleen. Syntyy luovaa divergenttiä ajattelua toisessa tai kolmannessa ulottuvuudessa.

ROP on kuvataiteilija Tuomo Rosenlundin (1976–) ja puuseppä Pekko Oravan (1973–) duo. Rosenlund on edennyt Oriveden opiston, Porin taidekoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun kautta kansainvälisillekin urille. Orava kehittyi puusepäksi tietoliikennealan töiden ohessa ja sapattivuoden siivittämänä. Kaksikko luo ja rakentaa arkkitehtonisia veistoksia ja kolmiulotteisia maalauksia.

Monumentaalinen Passage on sekä riemukaari että lehtimaja. Sen ulkopuoli on taattua skandinaavista puutyömuotoilua. Sisältä teos hehkuu kylläisissä väreissä. Valaistuksesta riippuen voidaan esillepanossa korostaa sen kahta eri maailmaa; ulkoista ankaruutta ja kaaren alta avautuvaa rehevyyttä.

Teoksiin on käsikirjoitettu pirullisia ansoja. On the Wayssä katse johdatetaan maalauskankaalle alareunan metrotunnelista. Suurkaupungin sokkeloista voi kuvitella löytävänsä reitin taustalla kohoavalle vuorenrinteelle. Siellä aika pysähtyy. Katsoja jää vangiksi spekuloimaan lähestyvän katastrofin seurauksilla ja omilla mahdollisuuksillaan.

Rosenlundin maalausjälki muistuttaa kuvitusta tai kirjontaa. Oravan luomat arkkitehtoniset rakenteet ovat viimeisteltyjä. Suurkaupunkiaiheet tuovat muistumia amerikkalaisen realistin Edward Hopperin (1882–1967) maalausten vieraantuneisuudesta.

Rosenlund on maalannut mukaan myös tulevaisuuteen viittaavia tieteisnäkyjä. Teoksessa Jaettu maa (talon uni) tornitalosta katsoo pikkuruinen hahmo, vierellään ase – tai kaukoputki. Jokin uhka lähestyy vanhan metropolin asukasta.

Talon sisältä löytyy musiikillinen viesti. Mikä sopisikaan kauniimmin näyttelyn ääniraidaksi kuin Nick Caven (1957–) melankolinen ”God is in the House”. Sanat viittaavat myös saksalais-amerikkalaiseen arkkitehtiin. Pilvenpiirtäjistä ja muista merkkirakennuksistaan tunnettu Mies van der Rohe (1886–1969) korosti yksityiskohtien merkitystä: “God is in the details”.

Teosten äärellä katsoja huomaa muuttuvansa tungettelevaksi jättiläiseksi. Tunnelmassa on italialaisen Giorgio de Chiricon (1888–1978) teosten kaltaista metafyysisyyttä. Toden tuntu ja alitajuinen kokemus sekoittuvat.

ROP innostaa sekä viileään analyysiin että lapsenmieliseen tutkiskeluun. Tuomo Rosenlundin ja Pekko Oravan yhteistyön tuloksia on antoisaa tarkastella eri etäisyyksiltä ja näkökulmista.

Avarat puitteet korostavat teosten voimaa. Ne kaipaavat ympärilleen ilmaa, sillä kuvataiteen ja puusepäntyön kohtaamisissa tunnelma on paikoin pakahduttava kuin ukkosen edellä.

Tuuli Penttinen-Lampisuo

Porissa 05.01.2014

Kirjoittaja (1969–) on medianomi ja taiteen maisteri, joka työskentelee taiteen tuottajana, kriitikkona ja opettajana. Hän tutustui ROP:n näyttelyyn Poriginal-galleriassa keväällä 2013.

ROP – City Before the Thunder Break

Text by Tuuli Penttinen-Lampisuo, translated from Finnish original.

Cross-discipline co-operation in art opens up endless new manifestations. It forces the makers out of their comfort zones. New creative divergent thinking develops in second or third dimension.

ROP is formed by visual artist Tuomo Rosenlund (1976) and designer-woodworker Pekko Orava (1973). Rosenlund has progressed through studying in Pori Art School and Tampere University of Applied Sciences (Fine Arts Dept) to international arenas. Orava developed into a woodworker along his career in telecommunications and a sabbatical year. The duo creates and builds architectural sculptures and three-dimensional paintings. 

Monumental ”Passage” is both triumphal arch and arbour. From outside it is wood-working design in pure Scandinavian tradition. Inside, the piece glows in saturated colours. Depending on the lighting, one  can emphasize the two separate worlds; austerity of the outside and lushness inside opening up under the arch.

Fiendish traps have been scripted to the artworks. In ”On the Way”, the gaze is lead to the canvas from the metro tunnel at the bottom. In the maze of the metropol one can image finding a way to the mountain rising on the background. Up there the time stands still. The viewer is captured speculating with the effects of up-coming catasthrope and his own prospects.

The way Rosenlund paints resembles illustration or embroidery. Architectural structures created by Orava are detailed. Metropol motifs remind of alienation in the paintings of American realist Edward Hopper (1882 – 1967).

Rosenlund has also painted future-looking science fiction visions. In ”Divided Land” a miniscule character looks from inside a high-rise building, with a gun – or a telescope – beside. Some threat is nearing the dweller of an old metropol.

Inside the high-rise there is a musical message. What would better suit as soundtrack for the exhibition than Nick Cave's (1957) melancholic ”God is in the House”. The words refer also to German-American architect. Known for his skyscrapers and other seminal buildings, Mies van der Rohe (1886 – 1969) stressed the importance of the details: ”God is in the details”.

In front of the artworks, the viewer feels he is becoming an intrusive giant. Atmosphere has similar metaphysicality like the works of Italian Giorgio de Chirico (1888 – 1978). Real and subconscious experience mix up.

ROP inspires both matter-of-fact analysis and childlike observation. It is rewarding to obseve the results from the cooperation of Tuomo Rosenlund and Pekko Orava from various distances and viewpoints.

Spacious settings increase the power of the works. They need free space around, since in the encounters of visual arts and wood-working the mood is sometimes as overwhelming as before a thunder storm.

Tuuli Penttinen-Lampisuo

Pori, Finland, 5 Jan 2014.

The writer (1969) has degrees Master of Fine Arts and Bachelor of Media and works as producer, critic and teacher of arts. She visited ROP exhibition in Poriginal Gallery in Spring of 2013.